Telefoane utile
Primar: 0244/276595 int 101
Viceprimar: 0244/276595 int.102
Secretar: 0244/276595 int 158
Casierie: 0244/276595 int 145
Cadastru: 0244/276595 int 171
Contabilitate: 0244/276595 int 160
Taxe si impozite 0244/276595 int 139
Asistenta sociala: 0244/276595 int. 136
Evidenta populatiei: 0244/276595 int. 126
Registru agricol: 0786/179076
SVSU Barcanesti si Politie Locala Barcanesti: 0244/276595 int.100, fax: 0244/276595
Primaria Barcanesti: 0244/700401, 0244/276595
Centrala: 0244/276595
Audiente
 • Marti
 • Primar: 10.00 - 13.00
 • Miercuri
 • Secretar: 10.00 - 13.00
 • Joi
 • Viceprimar: 10.00 - 13.00

 • Program cu publicul, serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului
 • Luni 11.30 – 15.30
  Miercuri 11.30 – 15.30
  Vineri 10.30 – 13.30
Anuntul nr. 4490/17-05-2013

Comuna Bărcăneşti – Primăria  organizează concurs de recrutare  pentru ocuparea a 2 (doua) funcţii publice  de execuţie  vacante  de inspector I  debutant -Serviciul  Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor , din cadrul Primariei comunei Bărcăneşti.

Data organizarii concursului:

Concursul se organizează la sediul Primariei comunei Bărcăneşti în data de 19.06.2013, ora 10,00, proba scrisă si interviul în data de 21.06.2013, ora 12,00.

Conditii de desfasurare a concursului:

Dosarele de înscriere  se pot depune în termen de 20  zile  de la data publicării în Monitorul Oficial partea a III a la sediul Primăriei comunei Bărcăneşti.

Dosarele de înscriere la concurs  trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute  la art. 49 din HG nr.611/2008, modificată şi completată ,  şi anume :
  a) formularul de inscriere prevazut in anexa nr. 3;(se obtin de la sediu)
  b) copia actului de identitate;
 c) copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
  d) copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
  e) cazierul judiciar;
  f) adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
  g) declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie politica.

   (2) Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.

  (3) Copiile de pe actele prevazute la alin. (1) se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

   (4) Documentul prevazut la alin. (1) lit. e) poate fi inlocuit cu o declaratie pe proprie raspundere. In acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de 5 zile lucratoare de la data la care a fost declarat admis in urma selectiei dosarelor, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 

 

Condiţii de participare:

A)condiţii generale :  cele prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi anume :
  a) are cetatenia romana si domiciliul in Romania;
  b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
  c) are varsta de minimum 18 ani impliniti;
  d) are capacitate deplina de exercitiu;
  e) are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza de examen medical de specialitate;     f) indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica;
  g) indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice;
  h) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
  i) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;
  j) nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege. 

B) condiţii specifice :studii universitare de licenţă  finalizate   cu diplomă  de absolvire în domeniile de licenţă:Ştiinţe juridice,  Ştiinţe administrative,Ştiinţe economice, Management  ;

Bibliografie :

Legea nr. 215/2001 privind adminitratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor  publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 7/2004  privind codul de conduita al functionarilor publici;

Ordonanta Guvernului  nr. 97/2005 privind evidenta domiciliului , resedinta si actele de indentitate ale cetatenilor romani, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Hotararea Guvernului nr. 1375/2006  pentru aprobarea Normelor  Metodologice  de aplicare unitara a dispozitiilor legale  privind evidenta domiciliului , resedinta si actele de indentitate ale cetatenilor romani;

Ordonanta de Urgenta  a Guvernului nr.84/2001 privind infiintarea , organizarea, si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata;

Hotararea Guvernului nr. 64/2011 pentru aprobarea  metodologiei  cu privire  la aplicarea unitara a dispozitiilor in materie de stare civila;

Ordonanata Guvernului nr. 41/2003 privind dobandirea si schimbarea  pe cale administrativa  a numelor persoanelor fizice, cu modificarile si completarile ulterioare ;

Legea nr.677/2001 pentru protectia  persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter  personal si libera circulatie a  acestor  date;

Ordonanta Guvernului nr. 27/2001 privind reglementarea  activitatii de solutionare  a petitiilor , aprobata cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor  clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr.544/2001  privind accesul la informatii de interes public , cu modificarile si completarile ulterioare;

Hotararea Guvernului nr. 123/2001  pentru aprobarea Normelor  metodologice  de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind accesul la informatiile  de interes public.  

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Bărcăneşti şi la nr. Telefon : 0725913626/0784297827.

 

 

 

PRIMAR,
Dima Gheorghe

 

 

Afisat  la sediul Primariei Barcanesti, judetul Prahova, astazi, 17.05.2013.