Telefoane utile
Primar: 0244/276595 int 101
Viceprimar: 0244/276595 int.102
Secretar: 0244/276595 int 158
Casierie: 0244/276595 int 145
Cadastru: 0244/276595 int 171
Contabilitate: 0244/276595 int 160
Taxe si impozite 0244/276595 int 139
Asistenta sociala: 0244/276595 int. 136
Evidenta populatiei: 0244/276595 int. 126
Registru agricol: 0786/179076
SVSU Barcanesti si Politie Locala Barcanesti: 0244/276595 int.100, fax: 0244/276595
Primaria Barcanesti: 0244/700401, 0244/276595
Centrala: 0244/276595
Audiente
 • Marti
 • Primar: 10.00 - 13.00
 • Miercuri
 • Secretar: 10.00 - 13.00
 • Joi
 • Viceprimar: 10.00 - 13.00

 • Program cu publicul, serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului
 • Luni 11.30 – 15.30
  Miercuri 11.30 – 15.30
  Vineri 10.30 – 13.30
Proiecte de Hotarari

Anul 2019

64. Proiect de hotarare privind actualizarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Barcanesti, judetul Prahova

63. Proiect de hotarare rivind delegarea gestiunii Serviciului public de alimentare cu apa, canalizare si epurare menajera al comunei si aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si canalizare
 - Act aditional - Contractul de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului de apa-canal nr. 116/09.07.2019

62. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de oportunitate cu privire la initierea procedurii de concesionare a unui imobil (teren si constructii) cu destinatia cabinete medicale umane si farmacie (oficina), ce apartine domeniului public al comunei Barcanesti, situat in Judetul Prahova, Comuna Barcanesti, sat Tatarani, str. Magnoliei, nr. 6 inscris in Cartea Funciara nr. 25281 Barcanesti

61. Proiect de hotarare privind asocierea comunei Barcanesti cu Consiliul Judetean Prahova si cu alte unitati administrative teritoriale din judetul Prahova in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova"

60. Proiect de hotarare privind aprobarea numarului total de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2020

59. Proiect de hotarare privind aprobarea Caietului de Sarcini privind delegarea prin concesiune a gestiunii Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân în comuna Bărcăneşti, jud. Prahova și a Contractului privind delegarea prin concesiune a gestiunii Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân în comuna Bărcăneşti, jud. Prahova

 - Caiet de sarcini

 - Contract

 - Formulare

58. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Barcanesti, a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, pe anul 2019

57. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Barcanesti in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii al Scolii Gimnaziale Gheorghe Lazar comuna Barcanesti, judetul Prahova

56. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului Comunei Barcanesti, judetul Prahova pentru anul 2019

55. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Barcanesti in Comisia pentru prevenirea si combaterea violentei in mediul scolar al Scolii Gimnaziale Gheorghe Lazar comuna Barcanesti, judetul Prahova

54. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinţă 

53. Proiect de hotarare privind reorganizarea Echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica

52. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor și taxelor locale , precum și a taxelor speciale, pentru anul 2020

51. Proiect de hotarare privind Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului local al comunei Barcanesti, judetul Prahova

   - Anexa

50. Proiect de hotarare privind executia bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul III al anului 2019

49. Proiect de hotarare pentru aprobare PUZ "Extindere intravilan (S=5671 MP) si modificare reglementari urbanistice teren intravilan pentru zona mixta cai de comunicatii rutiere si dotari aferente si institutii si servicii si zona locuinte si dotari complementare si reglementare teren extravilan".

 - Descarca documente (arhiva .rar)

48. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fundamentare privind delegarea prin concesiune a gestiunii Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan in comuna Barcanesti, jud. Prahova

47. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Barcanesti, a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, pe anul 2019

46. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al comunei Barcanesti in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant cu personalitate juridica din comuna Barcanesti

45. Proiect de hotarare privind desemnarea Primarului Comunei Barcanesti, D-l Lupu Valeriu, ca reprezentant al comunei Barcanesti, Judetul Prahova in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova -zona 2 Boldesti-Scaieni

44. Proiect de hotarare privind aprobarea restituirii catre cetatenii din satul Ghighiu, a banilor cheltuiti de acestia pentru plata bransamentelor si a caminelor pentru control de apa, achitate operatorului retelei de apa potabila SC CAPOLES SERV SRL

 - Referat de aprobare

43. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr.61 din 26.11.2018 privind stabilirea salariilor de baza lunare pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Barcanesti, judetul Prahova

42. Proiect de hotarare privind aprobarea structurii organizatorice a Primariei Comunei Barcanesti, judetul Prahova

41. Proiect de hotarare privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare de care beneficieaza consilierii locali din cadrul Consiliului Local Barcanesti pentru participarea la sedintele consiliului si ale comisiilor de specialitate

40. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta

39. Proiect de hotarare privind aprobarea incetarii Contractului de inchiriere a suprafetei de 1.00 ha de pasune aflata in domeniul privat al comunei Barcanesti, judetul Prahova, nr. 12.923/08.05.2018, incheiat intre comuna Barcanesti si domnul Ion Marian Daniel

38. Proiect de hotarare privind aprobarea rezilierii/nerezilierii contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare, transport si transfer a deseurilor municipale in zona 2 Boldesti Scaieni, numarul 1792/13.09.2016

37. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Barcanesti, a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, pe anul 2019

36. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pe semestrul I al anului 2019

35. Proiect de hotarare privind incheierea unui acord intre Comuna Barcanesti si dl.Ivan Adrian Stelian

34. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii contractului de cofinantare pentru executarea obiectivului de investitii "Extindere retea distributie gaze naturale in comuna Barcanesti, sat Barcanesti, str. Laurilor (DS1953), judetul Prahova

33. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Contractului de inchiriere a suprafetei de 5.00 ha de pasune aflata in domeniul privat al comunei Barcanesti, judetul Prahova, nr. 13.005/08.05.2018, incheiat intre comuna Barcanesti si doamna Grigore Maria Andreea.

32. Proiect de hotarare privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Barcanesti, judetul Prahova

31. Proiect de hotarare privind actualizarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii -" Modernizare drumuri de interes local comuna Barcanesti, judetul Prahova"

30. PUNCT DE VEDERE AL SC CAPOLES SERV  CU PRIVIRE  LA  ANUNTUL  NR. 11.848/12.04.2019 PRIVIND  Proiectul de hotarare 
 privind  stabilirea  modalității  de gestiune a Serviciului de alimentare cu apă potabilă, canalizare și epurare apă menajeră al comunei Barcanesti, judetul Prahova, aprobarea  Regulamentului de  organizare și funcționare a  serviciului de       alimentare cu apă potabilă,canalizare și epurare apă menajeră,a Caietului de Sarcini  privind delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului de alimentare cu apă  potabilă, canalizare și epurare apă menjeră și a Contractului de delegare prin   concesiune a gestiunii serviciului de alimentare cu apă, canalizare și epurare apă menjeră.

29. Proiect de hotarare privind aprobare PUZ - Modificare partiala reglementari PUZ - zona mixta unitati industriale si depozite si institutii si servicii, zona mixta institutii si servicii si cai de comunicatii rutiere, zona dotari tehnico-edilitare si zona cai de comunicatii rutiere in incinta Parcului Industrial (Sst=890443 mp)- com. Barcanesti, Sat Tatarani, nr. Cadastral 25234, tarla 20

28. Proiect de hotarare privind acordarea burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat, in anul 2019

27. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta. 06.05.2019

26. Proiect de hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor, precum si a taxelor speciale pe anul 2020

25. Proiect de hotarare privind aprobarea incetarii Contractului de inchiriere a suprafetei de 1.0 ha de pasune aflata in domeniul privat al comunei Barcanesti, judetul Prahova, nr. 13.145/10.05.2018, incheiat intre comuna Barcanesti si domnul Nicolae Marin

24. Proiect de hotarare privind aprobarea incetarii Contractului de inchiriere a suprafetei de 0.70 ha de pasune aflata in domeniul privat al comunei Barcanesti, judetul Prahova, nr. 14.359/30.05.2018, incheiat intre comuna Barcanesti si doamna Constantin Ioana

23. Proiect de hotarare privind stabilirea modalitatii de gestiune a Serviciului de alimentare cu apa potabila, canalizare si epurare apa menajera al comunei Barcanesti, judetul Prahova

22. Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului anual al bugetului local pe anul 2018 in anul 2019

21. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local, a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, pentru anul 2019

20. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul I al anului 2019

19. Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului anual al bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2018 in anul 2019

18. Proiect de hotarare privind stabilirea cotei parti din veniturile provenite din inchirierea spatiilor de catre titularii drepturilor de administrare asupra bunurilor proprietate publica a comunei Barcanesti

17. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Barcanesti, judetul Prahova

16. Proiect de hotarare privind aprobarea efectuarii concediului de odihna restant, aferent anului 2018, de catre persoanele cu functii de demnitate publica din cadrul Comunei Barcanesti, judetul Prahova, in cursul anului 2019

15. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului local al comunei Barcanesti al anului 2018

14. Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului anual al bugetului local pe anul 2018 in anul 2019

13. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii - "Construire Canalizare pluvial (L=325M) comuna Barcanesti, judetul Prahova - Obiectul 3

12. Proiect de hotarare privind constituirea Echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica

11. Proiect de hotarare privind aprobarea cumpararii unor bunuri necesare functionarii si exploatarii sistemului de alimentare cu apa potabila in comuna Barcanesti, judetul Prahova, in baza constituirii cotei de dezvoltare.

10. Proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii din functiune a unor imobile (constructii) apartinand patrimoniului comunei Barcanesti, judetul Prahova.

9. Proiect de hotarare privind aprobarea socaterii din functiune, casarii si valorificarii a bunurilor apartinand patrimoniului comunei Barcanesti, judetul Prahova

8. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de oportunitate privind gestiunea Serviciului de alimentare cu apa potabila, canalizare si epurare apa menajera al comunei Barcanesti, judetul Prahova

- Studiu Oportunitate concesionare serviciu apa 25.09.2018

7. Proiect de hotarare pentru modificarea articol 3 din Hotararea Consiliului Local Barcanesti nr. 33/30.04.2014 si aprobarea incheierii actului aditional nr.1 pentru modificarea art. 5.1 din Acordul de acces nr 6535/14.04.2014

6. Proiect de hotarare privind stabilirea retelei scolare pentru anul scolar 2019-2020 la nivelul comunei Barcanesti, judetul Prahova

5. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta.

4. Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii listei statiilor mijloacelor de transport public de persoane cuprinse in anexa 1 la H.C.L. nr. 6/2008 privind infiintarea si nominalizarea statiilor publice aflate pe raza comunei Barcanesti, judetul Prahova

3. Proiect de hotarare privind aprobarea Notei Conceptuale si a Temei de Proiectare pentru intocmirea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie (DALI) pentru obiectivul de investitii "Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public stradal in Comuna Barcanesti, Judetul Prahova"

2. Proiect de hotarare privind propunerea Consiliului Local Barcanesti pentru acordarea calificativului in vederea evaluarii de catre Primarul Comunei Barcanesti a performantelor profesionale individuale ale Secretarului Comunei Barcanesti pentru perioada 01.01.2018 - 31.12.2018

1. Proiect de hotarare privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2018

 Anul 2018

1. Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului anual al bugetului local pe anul 2017 in anul 2018 (25.01.2018)

2. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii contractului de cofinantare pentru executarea obiectivului de investitii "Extindere retea distributie gaze naturale in comuna Barcanesti, sat Tatarani, nr. 805J, Drum exploatare De 620/3, judetul Prahova"

3. Proiect de hotarare privind aprobare PUZ - "Extindere intravilan  (S = 7500 mp) pentru zona mixta, agrement, sport, locuinte si functiuni complementare (S studiat = 9740 mp) in com. Barcanesti, sat Ghighiu, nr. cadastral 20864, tarla 21, parcelele A 382/8, DE 280; Comuna Berceni, De 280."

4. Proiect de hotarare privind aprobarea Proiectului de Amenajament Pastoral pentru islazul aflat in preprietatea privata a comunei Barcanesti

- Anexa: "Proiect de amenajament pastoral"

5. Proiect de hotarare privind aprobare SF - Drumuri publice si retele edilitare loturi locuinte in comuna Barcanesti", indicatorii tehnico-economici si valoarea investitiei (16.01.2018)

6. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie (D.A.L.I.) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Modernizare Scoala Puscasi- consolidare, schimbare functiune, amenajare exterioara, imprejmuire utilitati" (16.01.2018)

7. Proiect de hotarare si anunt privind initierea procedurii de inchiriere a pajistilor aflate in proprietatea privata a comunei Barcanesti

8. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta.

9. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier al d-lui Soare Mihai.

10. Proiect de hotarare privind stabilirea retelei scolare pentru anul scolar 2018-2019 la nivelul comunei Barcanesti, Judetul Prahova

11. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de oportunitate privind gestiunea Serviciului de iluminat public in comuna Bracanesti, judetul Prahova (20.02.2018)

12. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii contractului de cofinantare pentru executarea obiectivului de investitii "Extindere retea distributie gaze naturale in comuna Bracanesti, Ds 1901, judetul Prahova" (27.02.2018)

13. Proiect de Hotarare privind stabilirea formei de gestiune a Serviciului de iluminat public in comuna Barcanesti, judetul Prahova si aprobarea Regulamentului privind organizarea gestionarea si functionarea Serviciului de iluminat public in comuna Barcanesti, judetul Prahova a Caietului de sarcini si a Contractului-cadru. (09.03.2018)

14. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local, a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, pentru anul 2018 (14.03.2018)

15. Proiect de hotarare privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Barcanesti, judetul Prahova. (14.03.2018)

16. Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului anual al bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2017 in anul 2018 (14.03.2018)

17. Proiect de hotarare privind stabilirea cotei parti din chiria ce va fi incasata de titularii drepturilor de administrare asupra de bunurilor proprietate publica a comunei Barcanesti in cazul inchirierii acestor bunuri (14.03.2018)

18. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pentru anul 2018 (04.04.2018)

19. Proiect privind modificarea numarului total de asistenti personali si numarul total de indemnizatii de insotitor pentru anul 2018 (04.04.2018)

20  Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului local al comunei Barcanesti pe anul 2017

21  Proiect de hotarare privind inchirierea pajistilor prin atribuire directa aflate in proprietatea privata a comunei Barcanesti, judetul Prahova.

22. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuilei al comunei Barcanesti pe trimestrul I al anului 2018

23. Proiect de hotarare privind acordarea burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat, pe anul 2018

24. Proiect de hotarare nr. 12.888 din data de 07.05.2018 privind aprobarea participarii alesilor locali (primar si viceprimar al Comunei Barcanesti), functionarilor publici si contractuali din cadrul Primariei Barcanesti, judetul Prahova, la cursuri de pregatire, formare si perfectionare profesionala in anul 2018 si stabilirea modalitatii de decontare a cheltuielilor de deplasare

25. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta (14.05.2018)

26. Proiect de hotarare privind aprobare PUZ – “Schimbare partiala destinatie teren (S=185mp) din zona locuinte si functiuni complementare in zona cai de comunicatii si parcelare (S=1930mp) pentru amplasare locuinte (Sst=2497mp)” in comuna Barcanesti, sat Tatarani, str. Margaretelor, Nr. 708A, nr. cadastral 25350, 23565, lot Ds916, tarla 17 parcelele Cc942, A943” (14.05.2018)

27. Proiect de hotarare pentru aprobarea Strategiei Locale privind accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice 2018-2020 pentru comuna Barcanesti, judetul Prahova (24.05.2018)

28. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii contractului de cofinantare pentru executarea obiectivului de investitii "Extindere retea distributie gaze naturale in Comuna Barcanesti, sat Tatarani, Ds1536i, judetul Prahova" 29.05.2018

29. Proiect de hotarare privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli privind consumul lunar maxim de carburanti pentru autovehiculele din dotarea Primariei comunei Barcanesti, judetul Prahova (05.06.2018)

30. Proiect de hotarare privind aprobarea Programului de imbunatarire a eficientei energetice aferent comunei Barcanesti, Judetul Prahova

31. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al serviciului Public de Asistenta Sociala organizat in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Barcanesti, Judetul Prahova.

32. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local, a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, pentru anul 2018.

33. Proiect de hotarare privind montarea placutelor cu numere administrative pe imobile si a placutelor cu denumiri de strazi in comuna Barcanesti, Judetul Prahova

34. Proiect de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii - Reabilitari si extinderi conducte de alimentare cu apa in comuna Barcanesti, Judetul Prahova, Etapa 3

35. Proiect de Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Sisteme de canalizare menajera si epurare apa - comuna Barcanesti, Jud. Prahova"

36. Proiect de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii - "Schimbare destinatie cladire gradinita in cabinete medicale umane si farmacie (oficina), amenajare drum acces, alei carosabile si pietonale, spatii parcare, imprejmuire teren, organizare santier"

37. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pe semestrul I al anului 2018

      Raport privind executia bugetului de venituri si cheltuieli pe semestrul I al anului 2018

38. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local, a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2018

39. Proiect de hotarare privind aprobare PUZ - "Introducere teren intravilan (S=29791 mp) - Zona mixta institutii si servicii si unitati industriale si depozite (Sst=37940 mp) in comuna Berceni, nr. cadastral 21738, 21472, 21469, tarla 29, parcele A302/65, A302/64, A302/61, DN1A, DJ101D, comuna Barcanesti, DN 1A, DJ 101D"

40. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Actului Aditional nr. 3 la Contractul de locatiune pentru suprafetele cu destinatia de locuinta nr. 5128/30.02.2014 ce apartin domeniului privat al comunei Barcanesti, Judetul Prahova

41. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului comunei Barcanesti, judetul Prahova. 

42. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local, a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, pentru anul 2018

43. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta (30.08.2018)

44. Proiect de hotarare privind completarea si modificarea H.C.L. nr. 79/27.12.2017 privind stabilirea salariilor de baza lunare pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Barcanesti, judetul Prahova

45. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor  Consiliului local al comunei Barcanesti in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant cu personalitate juridica din comuna Barcanesti.

46.  Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local, a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, pentru anul 2018

47. Decizia Nr. 4613

48. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 51/27.09.2017 privind aprobarea SF - "Extindere retea distributie gaze naturale in localitatea Ghighiu, comuna Barcanesti, Judetul Prahova", indicatorii tehnico-economici si valoarea investitiei

49. Proiect de hotarare privind aprobarea STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A SERVICIULUI PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA BARCANESTI PENTRU PERIOADA 2019-2021 si a Planului de actiune privind serviciile sociale acordate in cadrul Serviciului Public de Asistenta Sociala Barcanesti, Judetul Prahova, pentru anul 2019

50. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pe 9 luni ale anului 2018

51. Proiect de hotarare privind asocierea comunei Barcanesti, judetul Prahova cu judetul Prahova in vederea realizarii obiectivului de interes public "Schimbare destinatie cladire Gradinita in cabinete medicale umane si farmacie, amenajare drum de acces, alei carosabile si pietonale, spatii parcare, utilitati, imprejmuire teren, bransamente si utilitati, organizare de santier"

52. Proiect de hotarare privind revocarea H.C.L. nr. 45/30.08.2018 si aprobare PUZ-"Introducere teren intravilan (S=29791 mp)) - Zona mixta institutii si servicii si unitati industriale si depozite (Sst=37940 mp) in comuna Berceni, nr. cadastral 21738, 21472, 21469, tarla 29, parcele A302/65, A302/64, A302/61, DN1A, DJ101D, comuna Barcanesti, DN 1A, DJ 101D

53. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 11/28.02.2018 privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie (D.A.L.I.) si a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitii "Modernizare Scoala Puscasi - consolidare, schimbare functiune, amenajare exterioara, imprejmuire si utilitati"

54. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii valabilitatii PLANULUI URBANISTIC GENERAL al comunei Barcanesti, judetul Prahova

55. Proiect de hotarare privind aprobarea transformarii unei functii publice vacante din organigrama si statul de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Barcanesti, judetul Prahova

56. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta

57. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza lunare pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Barcanesti, judetul Prahova

58. Proiect de hotarare privind acordarea mandatului special Primarului comunei Barcanesti ca reprezentant al comunei Barcanesti, judetul Prahova pentru aprobarea actualizarii Planului anual de evolutie a tarifelor in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Parteneriatul pentru managementul deseurilor - Prahova" precum si desemnarea unui inlocuitor al acestuia

59. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

a) impozitul pe cladiri 2019

b) impozitul pe teren 2019

c) impozitul pe mijloace de transport 2019

d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor 2019

e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate 2019

f) impozitul pe spectacole 2019

g) taxe speciale 2019

 

 

60. Proiect de hotarare privind modificarea H.C.L. nr. 55/31.10.2018 privind asocierea comunei Barcanesti, judetul Prahova cu judetul Prahova in vederea realizarii obiectivului de interes public "Schimbare destinatie cladire Gradinita in cabinete medicale umane si farmacie, amenajare drum de acces, alei carosabile si pietonale, spatii parcare, utilitati, imprejmuire teren, bransamente si utilitati, organizare de santier" 

61. Proiect de hotarare privind aprobarea numarului total de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2019

62. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca efectuate de beneficiarii de venit minim garantat in anul 2019

63. Proiect de hotarare privind acordarea burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat, pentru semestru I al anului scolar 2018-2019

64. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 32 din 21.06.2018 privind aprobarea incheierii contractului de cofinantare pentru executarea obiectivului de investitii "Extindere retea distributie gaze naturale in comuna Barcanesti, sat Tatarani, Ds1536i, Judetul Prahova

65. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Barcanesti, judetul Prahova

66. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local, a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, pentru anul 2018

 

 

Anul 2017

 

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea PUZ - "Introducere teren in intravilan (S=9903mp) zona unitati industriale si depozitare (Sst=10445 mp) in comuna Barcanesti, sat Ghighiu, nr. cadastral 25173, tarla 22,  parcelele 417/37,De, Dj101D com. Berceni, DJ110D.

  2. Proiect de hotarare privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2017

  3. Proiect de hotarare privind aprobare  PUZ- "Extidere intravilan (S=7500 mp) pentru zonă mixtă , agrement, sport , locunţe şi funcţiuni complementare(S studiat= 9740 mp) în com. Bărcăneşti, sat Ghighiu, nr. cadastral 20864, tarla 21, parcelele A 382/8, de 280; comuna Berceni, De 280 .”  

Click > aici < pentru raportul de specialitate

  4. Proiect de hotarare privind aprobarea "Regulamentului de aplicare a taxei speciale de salubritate" in comuna Barcanesti, jud. Prahova

  5. Proiect de hotarare nr. 9193/ 13.02.2017 privind organizarea retelei scolare la nivelul comunei Barcanesti, judetul Prahova pentru anul scolar 2017 - 2018

  6. Proiect de hotarare nr. 9163/ 13.02.2017 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru anul 2016 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

  7. Anunt nr. 9523 din 17.02.2017 privind initierea Proiectului de hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat a unor bunuri care apartin patrimoniului comunei Barcanesti, judetul Prahova, in vederea scoaterii din functiune si casarea acestora si modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Barcanesti, judetul Prahova

  8. Proiect de hotarare nr. 9532 din data de 17.02.2017 privind aprobare acord de folosinta de catre ENERGY ROMANIA SA a unor terenuri in suprafata totala de 4 mp, situate in comuna Barcanesti, judetul Prahova, unde sunt amplasate 4 statii de protectie catodica (SPC)

  9. Proiect de hotarare nr. 10098 din data de 23.02.2017 privind stabilirea unor masuri pentru gospodarirea localitatii, precum si constatarea faptelor ce constituie contraventii

 10. Proiect de hotarare  nr. 12055 din data de 17.03.2017 privind aprobarea redeventei pentru activitatea de alimentare cu apa potabila si canalizare-epurare prestata de SC CAPOLES SERV SRL si a actului aditional nr. 6 la Contractul de concesiune a serviciului public de alimentare cu apa, canalizare si epurarea apelor uzate a comunei Barcanesti, judetul Prahova nr. 638/2000.

 11. Proiect de hotarare nr. 13291 din data de 12.04.2017 privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul I 2017

 12. Proiect de hotarare privind aprobarea transformarii unei functii publice vacante din organigrama si statul de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Barcanesti, judetul Prahova

 13. Proiect de hotarare nr. 14135 din data de 28.04.2017 privind scoaterea din functiune, casarea si valorificarea unor bunuri care apartin patrimoniului comunei Barcanesti, judetul Prahova

 14. Proiect de hotarare nr. 14145 din data de 28.04.2017 privind aprobarea burselor scolare si cuantumul acestora in semestrul II al anului scolar 2016-2017

 15. Proiect de hotarare nr. 14137 din data de 28.04.2017 pentru stabilirea normativelor proprii de cheltuieli privind consumul de carburanti pentru autovehiculele din dotarea Primariei comunei Barcanesti

 16. Proiect de hotarare nr. 14129 din data de28.04.2017 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2016

 17. Proiect de hotarare privind prelungirea termenului de valabilitate a unor contracte de locatiune pentru spatii locative ce apartin domeniului privat al comunei Barcanesti, Judetul Prahova.

 18. Proiect de hotarare privind incheierea unui acord intre Comuna Barcanesti, reprezentata de primar si Vasile Sorin-Valentin si Vasile Gabriela-Raluca 

 19. Proiect de hotarare privind asocierea comunei Barcanesti cu comuna Brazi in vederea realizarii obiectivului de investitii de interes public "Amenajare DE 140 si DCL 138"

 20. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii tarifelor la serviciile de salubrizare, operator SC Rosal Grup S.A.

 21. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta (20.06.2017)

 22. Proiect de hotarare privind reorganizarea Comisiei Comunitara Consultativa la nivelul comunei Barcanesti si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Comisiei Comunitare Consultative

-Anunt, proiect de hotarare, raport de specialitate;

-Regulamentul de organizare si functionare al comisiei comunitara consultativa a comunei Barcanesti.

 23. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii tarifelor la serviciile de salubrizare si aprobare Act aditional nr.3 la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activitatii de colevtare, transport si transfer a deseurilor municipale in zonele 2 - Boldesti Scaeni si 6-Valea Doftanei, operator SC Rosal Grup SA nr. 1792/13023/2016

 24. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza lunare pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Barcanesti, judetul Prahova

 25. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul II 2017

 26. Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan in comuna Barcanesti, judetul Prahova, a Regulamentului de Organizare si functionare a Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan in comuna Barcanesti, judetul Prahova

 27. Proiect de hotarare privind aprobarea indemnizatiei maxima lunara de care beneficiaza consilierii locali din cadrul Consiliului Local Barcanesti pentru participarea la sedinte

 28. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local, a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, pe anul 2017, care urmeaza a fi supus spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al comunei Barcanesti, jud. Prahova.

 29. Proiect de hotarare privind scoaterea din evidenta curenta a creantelor unor contribuabili persoane fizice si trecerea lor intr-o evidenta separata, care urmeaza a fi supus spre dezbatere si aprobare Cinsiliului Local al comunei Barcanesti, jud Prahova. (20.07.2017)

 30. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii contractului de cofinantare pentru efectuarea obiectivului de investitii "Extindere retea distributie gaze naturale in comuna Barcanesti, sat Tatarani, Drum exploatare DE 96, judetul Prahova."(24.07.2017)

 31. Proiect de hotarare privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Barcanesti, judetul Prahova (28.07.2017)

Anexe ale proiectului:

a. Organigrama S.V.S.U. din localitatea Barcanesti;

b. Regulament de organizare si functionare;

c. Componenta Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta din comuna Barcanesti

 32. Proiect de hotarare privind stabilirea agentilor economici care vor fi cuprinsi in Programul de aprovizionare cu produse alimentare si nealimentare ce urmeaza a fi distribuite rationalizat populatiei, in situatii deosebite stabilite de lege (17.08.2017);

 33. Proiect de hotarare pentru revocarea H.C.L. Barcanesti nr. 24/ 27.04.2017 privind aprobarea redeventei pentru activitatea de alimentare cu apa potabila si canalizare-epurare prestata de SC CAPOLES SERV SRL si a actului aditional nr. 6 la Contractul de concesiune a serviciului public de alimentare cu apa, canalizare si epurarea apelor uzate a comunei Barcanesti, judetul Prahova nr. 638/2000 (17.08.2017);

 34. Proiect de hotarare pentru modificarea unor hotarari ale Consiliului Local Barcanesti privind investitia "Reabilitare si extindere retea apa si bransamente in satele Barcanesti si Ghighiu, Comuna Barcanesti, jud. Prahova (17.08.2017);

 35. Proiect de hotarare privind asocierea comunei Barcanesti cu Judetul Prahova in vederea realizarii obiectivului de interes public "Decolmatare si desfundare canal evacuare ape pluviale" (25.08.2017)

 36. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al comunei Barcanesti in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant cu personalitate juridica din comuna Barcanesti (01.09.2017)

 37. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta (13.09.2017)

 38. Proiect de hotarare privind aprobare SF-"Extindere retea distributie gaze naturale in localitatea Ghighiu, Comuna Barcanesti, judetul Prahova", indicatorii tehnico-economici si valoarea investitiei (15.09.2017)

 39. Proiect de hotarare privind aprobare SF-"Modernizare iluminat public in comuna Barcanesti, jud. Prahova", indicatorii tehnico-economici si valoarea investitiei (15.09.2017)

 40. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2018 (18.09.2017)

 41. Anunt nr. 22802 din data de 11.10.2017. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local, a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, pe anul 2017

 42. Anunt nr. 22805 din data de 11.10.2017. Proiect de hotarare privind asocierea comunei Barcanesti cu Judetul Prahova in vederea realizarii obiectivului de interes public "Construire retea apa potabila si bransamente in satele Barcanesti si Ghighiu si organizare de santier"

 43. Anunt nr. 22807 din data de 11.10.2017. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul III 2017

 44. Proiect de hotarare privind avizarea Studiului de oportunitate referitor la intocmire PUZ - "Schimbare partiala destinatie teren din zona locuinte si functiuni complementare in zona cai de comunicatii si parcelare (S=1930 mp) pentru amplasare locuinta (Sstudiat=2497 mp) comuna Barcanesti, sat Tatarani, nr. cadastral 25350, 23565 (Ds 916), tarla 17, parcelele Cc 942, A 943" (21.10.2017)

 45. Proiect de hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru semestrul I anul 2017 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati (21.10.2017)

 46. Proiect de hotarare privind organizarea asezamantului cultural "Centrul Cultural - Istoric Mihai Viteazu" si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Centrului cultural - Istoric Mihai Viteazu" (17.11.2017)

 47. Proiect de hotarare privind aprobarea burselor scolare si cuantumul acestora in semestrul I al anului scolar 2017-2018 (16.11.2017)

 48. Proiect de hotarare privind avizarea Studiului de oportunitate referitor la intocmire P.U.Z. - "Extindere intravilan (S=7313 MP) pentru zona de locuinte si functiuni complementare, zona spatii verzi - perdele de protectie si zona mixta cai de comunicatii rutiere si dotari aferente si institutii si servicii (Sst=9455 MP)" (17.11.2017)

 49. Proiect de hotarare privind modificarea H.C.L. nr. 38/26.07.2017 privind stabilirea salariilor de baza lunare pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Barcanesti, judetul Prahova (17.11.2017)

 50. Proiect de hotarare privind aprobarea transformarii unei functii contractuale vacante din organigrama si statul de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Barcanesti, judetul Prahova (16.11.2017)

 51. Proiect de hotarare privind acordul de principiu al Comunei Barcanesti pentru a beneficia S.C. Ploiesti Industrial Parc S.A de ajutor de minimis sub forma facilitatilor fiscale prevazute la art. 20 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale (20.11.2017)

 52. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018:

a. Anunt 

b. Proiect

c. Anexe:

- Impozitul pe cladiri;

- Impozitul pe teren;

- Impozitul pe mijloacele de transport;

- Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor;

- Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate;

- Impozitul pe spectacole;

- Taxe speciale.

d. Raport

 53. Proiect de hotarare privind aprobarea Nomenclatorului stradal al Comunei Barcanesti (27.11.2017)

 54. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgenta altele decat cele stabilite de art. 28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare (29.11.2017);

 55. Proiect de hotarare privind aprobarea numarului total de asistenti personali si numarul total de indemnizatii de insotitor pentru anul 2018 (13.12.2017)

 56. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta (14.12.2017)

 57. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca efectuate de beneficiarii de venit minim garantat in anul 2018 (14.12.2017)

 58. Proiect de hotarare privind aprobare SF - "Modernizare drumuri de interes local in Comuna Barcanesti", indicatorii tehnico-economici si valoarea investitiei (14.12.2017)

 59. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al comunei Barcanesti in comisiile de administratie ale unitatilor de invatamant cu personalitate juridica din comuna Barcanesti (14.12.2017)

 60. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul IV 2017 (15.12.2017)

 61. Proiect de hotarare privind suplimentarea numarului de burse sociale acordate elevilor Scolii Gimnaziale Gheorghe Lazar – comuna Barcanesti (20.12.2017)

 62. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza lunare pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Barcanesti, judetul Prahova

 63. Proiect de hotarare privind aprbarea transformarii unei functii contractuale vacante din organigrama si statul de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Barcanesti, judetul Prahova