Telefoane utile
Primar: 0244/276595 int 101
Viceprimar: 0244/276595 int.102
Secretar: 0244/276595 int 158
Casierie: 0244/276595 int 145
Cadastru: 0244/276595 int 171
Contabilitate: 0244/276595 int 160
Taxe si impozite 0244/276595 int 139
Asistenta sociala: 0244/276595 int. 136
Evidenta populatiei: 0244/276595 int. 126
Registru agricol: 0786/179076
SVSU Barcanesti si Politie Locala Barcanesti: 0244/276595 int.100, fax: 0244/276595
Primaria Barcanesti: 0244/700401, 0244/276595
Centrala: 0244/276595
Audiente
 • Marti
 • Primar: 10.00 - 13.00
 • Miercuri
 • Secretar: 10.00 - 13.00
 • Joi
 • Viceprimar: 10.00 - 13.00

 • Program cu publicul, serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului
 • Luni 11.30 – 15.30
  Miercuri 11.30 – 15.30
  Vineri 10.30 – 13.30
Hotarari Consiliul Local 2019 - 2020
+ANUL 2019
 

1. Hotarare privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2018

2. Hotarare privind propunerea Consiliului Local Barcanesti pentru acordarea calificativului in vederea evaluarii de catre Primarul Comunei Barcanesti a performantelor profesionale individuale ale Secretarului Comunei Barcanesti pentru perioada 01.01.2018 - 31.12.2018

3. Hotarare privind aprobarea Notei Conceptuale si a Temei de Proiectare pentru intocmirea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie (DALI) pentru obiectivul de investitii "Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public stradal in Comuna Barcanesti, Judetul Prahova"

4. Hotarare privind aprobarea actualizarii listei statiilor mijloacelor de transport public de persoane cuprinse in anexa 1 la H.C.L. nr. 6/2008 privind infiintarea si nominalizarea statiilor publice aflate pe raza comunei Barcanesti, judetul Prahova

5. Hotarare privind acceptarea donatiei facuta comunei Barcanesti, Judetul Prahova a Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie (D.A.L.I) pentru obiectivul de investitii "Modernizare si eficientizare sistem de iluminat public stradal" comuna Barcanesti, judetul Prahova

6. Hotarare privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie (D.A.L.I) pentru obiectivul de investitii "Modernizare si eficientizare sistem de iluminat public stradal" comuna Barcanesti, judetul Prahova si a indicatorilor tehnico-economici

7. Hotarare privind implementarea proiectului "Modernizare si eficientizare sistem de iluminat public stradal comuna Barcanesti, judetul Prahova"

8. Hotarare nr. 8 din data de 28.02.2019, privind alegerea presedintelui de sedinta

9. Hotarare nr. 9 din data de 28.02.2019, privind stabilirea retelei scolare pentru anul scolar 2019 - 2020 la nivelul comunei Barcanesti, judetul Prahova

10. Hotarare nr. 10 din data de 28.02.2019, privind modificarea articol 3 din Hotararea Consiliului Local Barcanesti nr. 33/30.04.2014 si aprobarea incheierii actului aditional nr. 1 pentru modificarea art 5.1 din Acordul de acces nr. 6535/14.04.2014

11. Hotarare nr. 11 din data de 28.02.2019, privind aprobarea scoaterii din functiune a unor imobile (constructii) apartinand patrimoniului comunei Barcanesti, Judetul Prahova

12. Hotarare nr. 12 din data de 28.02.2019, privind aprobarea scoaterii din functiune, casarii si valorificarii a bunurilor apartinand patrimoniului comunei Barcanesti, judetul Prahova

13. Hotarare nr. 13 din data de 11.03.2019, privind constituirea Echipei mobile pentru interventie de urgenta in cazurile de violenta domestica

14. Hotarare nr. 14 din data de 11.03.2019, privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii -"Construire Canalizare pluvial (L=325 M) comuna Barcanesti, judetul Prahova -Obiectul 3

15. Hotarare nr. 15 din data de 28.03.2019, privind aprobarea utilizarii excedentului anual al bugetului local pe anul 2018 in anul 2019

16. Hotararea Nr. 16 din data de 10.04.2019 privind actualizarea devizului general si a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitii "Schimbare destinatie cladire gradinita in cabinete medicale umane si farmacie (oficina), amenajare drum acces, alei carosabile si pietonale, spatii parcare, utilitati, imprejmuire si organizare santier" comuna Barcanesti, sat Tatarani nr.26E, judetul Prahova

17. Hotararea nr. 17 din data de 18.04.2019, privind aprobarea utilizarii excedentului anual al bugetului local pe anul 2018 in anul 2019

18. Hotararea nr. 18 din data de 18.04.2019, privind aprobarea utilizarii excedentului anual al bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2018 in anul 2019

19. Hotararea nr. 19 din data de 18.04.2019, privind aprobarea bugetului local, a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, pentru anul 2019

20. Hotararea nr. 20 din data de 23.04.2019, privind aprobarea contului de executie a bugetului local al comunei Barcanesti al anului 2018

21. Hotararea nr. 21 din data de 23.04.2019, privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul I al anului 2019

22. Hotararea nr. 22 din data de 23.04.2019, privind stabilirea cotei parti din veniturile provenite din inchirierea spatiilor de catre titularii drepturilor de administrare asupra bunurilor proprietate publica a comunei Barcanesti.

23. Hotararea nr. 23 din data de 23.04.2019, privind aprobarea incetarii Contractului de inchirie a suprafetei de 1.0 ha de pasune, aflata in domeniul privat al comunei Barcanesti, judetul Prahova, nr. 13.145/10.05.2018, incheiat intre comuna Barcanesti si domnul Nicolae Marin

24. Hotararea nr. 24 din data de 23.04.2019, privind aprobarea incetarii Contractului de inchirie a suprafetei de 0.70 ha de pasune, aflata in domeniul privat al comunei Barcanesti, judetul Prahova, nr. 14.359/30.05.2018, incheiat intre comuna Barcanesti si doamna Constantin Ioana

25. Hotararea nr. 25 din data de 23.04.2019, privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Barcanesti, judetul Prahova

26. Hotararea nr. 26 din data de 23.04.2019, privind aprobarea efectuarii concediului de odihna restant, aferent anului 2018 de catre persoanele cu functii de demnitate publica din cadrul Comunei Barcanesti, judetul Prahova, in cursul anului 2019

27. Hotararea nr. 27 din data de 23.04.2019, privind aprobarea Studiului de oportunitate privind gestiunea Serviciului de alimentare cu apa potabila, canalizare si epurare apa menajera al comunei Barcanesti, judetul Prahova

28. Hotararea nr. 28 din data de 30.05.2019, privind alegerea presedintelui de sedinta

29. Hotararea nr. 29 din data de 30.05.2019, privind acordarea burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat, in anul 2019

30. Hotararea nr. 30 din data de 30.05.2019, privind indexarea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pe anul 2020

31. Hotararea nr. 31 din data de 30.05.2019, privind stabilirea modalitatii de gestiune a Serviciului de alimentare cu apa potabila, canalizare si epurare apa menajera al comunei Barcanesti, judetul Prahova

Descarca arhiva documente

32. Hotararea nr. 33 din data de 05.06.2019, privind actualizarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii - "Modernizare drumuri de interes local comuna Barcanesti, judetul Prahova"

33. Hotararea nr. 34 din data de 05.06.2019 privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Barcanesti, judetul Prahova

34. Hotararea nr. 35 din data de 05.06.2019 privind aprobarea modificarii Contractului de inchiriere a suprafetei de 5,00 ha de pasune aflata in domeniul privat al comunei Barcanesti, judetul Prahova, nr. 13.005/08.05.2018, incheiat intre comuna Barcanesti si doamna Grigore Maria Andreea

35. Hotararea nr. 36 din data de 27.06.2019 privind validarea mandatului de consilier al d-lui Iancu Emil

36. Hotararea nr. 37 din data de 27.06.2019 privind aprobarea incheierii contractului de cofinantare pentru executarea obiectivului de investitii "Extindere retea distributie gaze naturale in comuna Barcanesti, sat. Barcanesti, str. Laurilor (Ds1953), judetul Prahova

37. Hotararea nr. 38 din data de 27.06.2019 privind incheierea unui acord intre Comuna Barcanesti si dl. Ivan Adrian-Stelian

38. Hotararea nr. 39 din data de 25.07.2019 privind aprobarea nerezilierii contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare, transport si transfer a deseurilor municipale in zona 2 Boldesti Scaieni, numarul 1792/13.09.2016

39. Hotararea nr. 40 din data de 25.07.2019 privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pe semestrul I al anului 2019

40. Hotararea nr. 41 din data de 25.07.2019, privind rectificarea bugetului local al comunei Barcanesti, a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, pe anul 2019

41. Hotararea nr. 42 din data de 29.08.2019 privind aprobarea incetarii Contractului de inchiriere a suprafetei de 1.00 ha de pasune aflata in domeniul provat al comunei Barcanesti

42. Hotararea nr. 43 din data de 29.08.2019 privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare de care beneficieaza consilierii locali din cadrul Consiliului Local Barcanesti pentru participarea la sedintele consiliului si ale comisiilor de specialitate

43. Hotararea nr. 44 din data de 25.07.2019 privind aprobarea structurii organizatorice a Primariei Comunei Barcanesti, judetul Prahova

44. Hotararea nr. 45 din data de 29.08.2019 privind modificarea si completarea Anexei nr.1 la H.C.L. nr. 61 din 26.11.2018 privind stabilirea salariilor de baza lunare pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Barcanesti, judetul Prahova

45. Hotararea nr. 46 din data de 29.08.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta

46. Hotararea nr. 47 din data de 29.08.2019 privind desemnarea Primarului Comunei Barcanesti, D-l Lupu Valeriu, ca reprezentant al comunei Barcanesti, Judetul Prahova in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor

47. Hotarare privind aprobarea Studiului de fundamentare privind delegarea prin concesiune a gestiunii Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan in comuna Barcanesti, jud. Prahova

48. Hotarare privind desemnarea reprezentantilor COnsiliului local al comunei Barcanesti in consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant cu personalitate juridica din comuna Barcanesti

49. Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Barcanesti, a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, pe anul 2019

50. Hotarare privind aprobarea PUZ - Extindere Intravilan (S=5671 MP) si modificare reglementari urbanistice teren intravilan pentru zona mixta cai de comunicatii rutiere si dotari aferente si institutii si servicii si zona locuinte...

51. Plan urbanistic zonal - Comuna Barcanesti - Memoriu de prezerntare

52. Hotarare privind executia bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul III al anului 2019

53. Hotarare privind revizuirea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local al comunei Barcanesti, judetul Prahova

54. Hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului Comunei Barcanesti, judetul Prahova pentru anul 2019

55. Hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Barcanesti in Comisia pentru prevenirea si combaterea violentei in mediul scolar al Scolii Gimnaziale Gheorghe Lazar comuna Barcanesti, judetul Prahova

56. Hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Barcanesti in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii al Scolii Gimnaziale Gheorghe Lazar comuna Barcanesti, judetul Prahova

57. Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta

58. Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Barcanesti, a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, pe anul 2019

59. Hotarare privind reorganizarea Echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica

60. Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale pentru anul 2020

61. Hotarare privind aprobarea Caietului de Sarcini privind delegarea prin concesiune a gestiunii Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan in comuna Barcanesti, jud. Prahova si a Contractului privind delegarea prin concesiune a gestiunii Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan in comuna Barcanesti, jud. Prahova 

 - Caiet de sarcini

 - Contract

 - Formulare

 - Regulament

62. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Barcanesti, judetul Prahova

     - REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI BĂRCĂNEŞTI,JUDEŢUL PRAHOVA 

63. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Barcanesti, a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, pe anul 2019

64. Proiect de hotarare privind executia bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul IV al anului 2019

65. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca efectuate de beneficiarii de venit minim garantat in anul 2020

66. Hotarare privind aprobarea numarului total de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2020

67. Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Barcanesti, judetul Prahova

68. Hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca efectuate de beneficiarii de venit minim garantat in anul 2020

69. Hotarare privind asocierea comunei Barcanesti cu Consiliul Judetean Prahova si cu alte unitati administrative teritoriale din judetul Prahova in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova"

70. Hotarare privind executia bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul IV al anului 2019

71. Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Barcanesti, a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, pe anul 2019